บริการด้านกงสุล

บริการด้านกงสุล

4,646 view

หนังสือเดินทางฉุกเฉิน Emergency Passport 

หนังสือเดินทางฉุกเฉินออกให้กับบุคคลที่หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุระหว่างอยู่ต่างประเทศ แต่มีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสือเดินทางครบถ้วนและประสงค์จะเดินทางเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้

การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉินนั้น จะต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพของผู้ร้อง ได้แก่ ลายนิ้วมือ ม่านตา และภาพถ่ายของผู้ร้อง.
ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองเท่านั้น และ ในวันมาทำหนังสือเดินทาง กรุณากรอกแบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางให้เรียบร้อยก่อนกดบัตรคิว

(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินฉุกเฉินทางได้ทางด้านล่างของหน้านี้)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีขึ้นไป)

 1. กรอกแบบฟอร์มขอทำหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย (แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ข้างล่าง)

 2. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้การอยู่ 
  (หากบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ หรือสูญหาย ท่านจะต้องจองคิวออนไล​น์เพื่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ก่อน กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย ท่านจะต้องแจ้งความกับตำรวจ และนำใบแจ้งความมายื่นในการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่)

 3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ยกเว้นกรณีสูญหาย/ถูกโจรกรรม)

 4. ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณีสูญหาย/ถูกโจรกรรม)

 5. เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หากข้อมูลไม่ตรงตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือทะเบียนสมรส-หย่า เป็นต้น)

สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี)

 1. กรอกแบบฟอร์มขอทำหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย (แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ข้างล่าง)

 2. สูติบัตรไทย (ทั้งนี้ ผู้ร้องจะต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หากไม่มี จะต้องเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ประเทศไทย เพื่อขอรับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักก่อน) 

 3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยของผู้เยาว์ที่ยังมีอายุใช้การอยู่ 
  (หากบัตรหมดอายุ หรือ สูญหาย จะต้องทำเรื่องขอทำบัตรประชาชนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อน)
  หมายเหตุ: บัตรประจำตัวประชาชนใบแรก สามารถทำและออกได้ที่ประเทศไทยเท่านั้น

 4. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน  (ยกเว้นกรณีสูญหาย/ถูกโจรกรรม)

 5. บัตรประจำตัวประชาชนไทยของบิดาและมารดา
  (กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง)

 6. ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา (หากมี)

 7. ในกรณี มารดา หรือ บิดา เป็นผู้ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
  ให้แสดงเอกสารการมีอำนาจปกครองบุตร (ปค.14) หรือใบมรณะบัตร หรือทะเบียนหย่า และบันทึกการหย่าที่มีการระบุอำนาจในการปกครองบุตร

 8. ในกรณีที่ บิดา หรือมารดา ไม่สามารถเดินทางมาพร้อมกับผู้เยาว์ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เยาว์สามารถทำหนังสือเดินทางไทยได้ (กรณี บิดา หรือมารดา สัญชาติไทย สามารถทำหนังสือมอบอำนาจที่เขต หรืออำเภอในประเทศไทย กรณีบิดา หรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจที่ Notary Public)


วิธีการยื่นขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉินและค่าธรรมเนียม

กรุณานัดหมายเวลาก่อนล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายหนังสือเดินทาง ทางอีเมล [email protected]
(ระยะเวลาในการติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ)
การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ท่านต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯเท่านั้น โดยไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากต้องมีการเก็บลายนิ้วมือ ถ่ายรูปและภาพม่านตา

หนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุ 1 ปี:        100 NOK ชำระด้วยเงินสดเท่าทั้น

Downloadable Form(s) / Document(s)