เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

งดรับการฝึกงานของนักศึกษาจากประเทศไทยชั่วคราว สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แนวปฏิบัติการขอฝึกงานของนักศึกษา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มีนโยบายเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวนประมาณ 2-3 คนต่อปี สมัครเข้าฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกปี โดยมีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน

1.1 เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยควรศึกษาในสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือที่สามารถนำประสบการณ์การฝึกงานไปใช้ได้โดยตรงต่อการศึกษา/การประกอบอาชีพ

1.2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

1.3 สามารถดูแลตัวเองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นในระหว่างการฝึกงาน อาทิ บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ

1.4 มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานที่หลากหลายได้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

1.5 ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

1.6 ควรสามารถฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ และสามารถปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

2. 
ระยะเวลาการฝึกงาน

ช่วงเดือนพฤษภาคม  –  สิงหาคม ของทุกปี ตามวันและเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-16.30 น.

3. เอกสารประกอบการสมัครเข้าฝึกงาน

3.1 หนังสือขอฝึกงาน (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล ประวัติย่อ รายละเอียดการศึกษา ช่วงเวลาที่ขอฝึกงาน ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ เป้าหมาย/สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกงาน พร้อมรูปถ่าย ใบแสดงผลการเรียน และสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยส่งมายัง E-mail: thaioslo@thaiembassy.no (ใส่หัวข้อ “ใบสมัครฝึกงาน”)

3.2 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น โดยจะนัดหมายวัน/เวลาที่แน่นอนกับผู้สมัครที่ผ่านการคัดกรองแต่ละรายต่อไป

4. ประกาศผลการคัดเลือก
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกงาน ทางเว็บไซต์ และ facebook page ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และจะกำหนดวันให้ติดต่อกลับ โดยหาก   ไม่มีการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ

5. การปิดรับสมัคร 
สามารถยื่นในสมัครได้ตลอดทั้งปี หรือ จนกว่าจะการกำหนดอื่นๆ

6. อื่น ๆ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและดำเนินการขอตรวจลงตราอนุญาตเข้าเมืองของนอร์เวย์ ซึ่งหากไม่ผ่านการขออนุญาตเข้าเมือง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองขึ้นมาทดแทน