บริการด้านกงสุล

บริการด้านกงสุล

9,719 view

การแจ้งเกิดเพื่อขอสูติบัตรไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จะออกสูติบัตรไทยให้กับเด็กไทยที่มีบิดา/มารดา เป็น​บุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น โดยให้บริการสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน ประเทศนอร์เวย์ และ ไอซ์แลนด์

คำแนะนำเรื่องชื่อและขื่อกลาง

กรณีที่บุตรมีชื่อกลางด้วย ต้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานของนอร์เวย์
ขอเป็นภาษานอร์เวย์ หรือภาษาอังกฤษก็ได้

เอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งเกิดบุตร

 1. กรอกคำร้องจดทะเบียนคนเกิด 

 2. สูติบัตรที่ออกให้โดยทางการท้องถิ่น (Fødselsattest ) ซึ่งขอได้จากกรมสรรพากร (Skatteetaten)เป็นฉบับภาษาอังกฤษ (ตัวจริง เท่านั้น) และต้องนำเอกสารดังกล่าวไปรับการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของนอร์เวย์ (Utenriksdepartemetet) 

 3. สูติบัตรที่ออกให้โดยทางการท้องถิ่น (Fødselsattest ) ซึ่งขอได้จากกรมสรรพากร (Skatteetaten)เป็นฉบับภาษานอร์เวย์ (กรณีบุตรมีชื่อกลาง / Mellomnavn เท่านั้น)

 4. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (Fødselsmelding) ซึ่งมีข้อความระบุ ชื่อมารดา วันที่ เวลาเกิด และ น้ำหนักแรกเกิดของเด็ก  หรือ ใบรับรองจากโรงพยาบาลซึ่งปรากฎข้อความดังกล่าว

 5. สำเนาบัตรประชาชนไทย และทะเบียนบ้านไทยของมารดา

 6. ใบทะเบียนสมรสในประเทศไทย หรือ ใบทะเบียนสมรสในประเทศนอร์เวย์ ( Vigselsattest ) ถ้าไม่มีทะเบียนสมรส และเด็กใช้นามสกุลบิดา ต้องมีใบสอบปากคำบิดา (ในกรณีที่บิดาเป็นชาวต่างชาตินั้น ใบสอบปากคำบิดาต้องผ่านการรับรองเอกสารจาก UD: Utenriksdepartementet ด้วย)

 7. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา

 8. ใบรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์ของทั้งบิดาและมารดา (bostedsattest) ซึ่งขอได้จากกรมสรรพากร (Skatteetaten)

 9. หากมารดาเปลี่ยนนามสกุล แนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อที่มีชื่อเดิมภาษาไทย และอังกฤษ

 10. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว ของบุตรที่เกิด จำนวน 1 ใบ

วิธีการเตรียมเอกสาร

 1. แสกนเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ [email protected] เขียนหัวข้อเรื่อง
  “ตรวจเอกสารเพื่อทำสูติบัตรของ [ชื่อเด็ก]”
  ตัวอย่าง: “ตรวจเอกสารเพื่อทำสูติบัตรของน้องตะวัน”

 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเอกสารครบแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัด วันและเวลา เพื่อเข้ามาส่งเอกสารตัวจริงทั่งหมด ตามที่ได้รับการตรวจสอบทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้แจ้งเกิดในสูติบัตรจนเสร็จสิ้นขั้นตอน และสามารถรับสูติบัตรภายในวันเดียวกันได้เลย
 

Downloadable Form(s) / Document(s)