บริการด้านกงสุล

บริการด้านกงสุล

3,500 view

การขอมรณบัตรไทย

กรณีบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตในนอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์ ผู้ขอจดทะเบียนผู้เสียชีวิตสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เพื่อขอให้ออกมรณบัตรไทย โดยผู้แจ้งจะต้องเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฏหมายของผู้เสียชีวิต

 2. คู่สมรสของผู้เสียชีวิต

 3. ผู้สืบสันดานของผู้เสียชีวิต กล่าวคือ บุตรของผู้เสียชีวิต

 4. บุคคลที่กระทรวงการต่างประเทศประกาศกำหนด

  หรือ

 5. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลในข้อ 1-3 ข้างต้น แบบฟอร์มมอบอำนาจไทย-อังกฤษ 
  ทั้งนี้ ผู้มอบอำนาจต้องระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ และเขียนข้อความมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจ
  เป็นผู้ขอใบมรณบัตรอย่างชัดเจน ( หนังสือมอบอำนาจ ภาษาไทย ) ( หนังสือมอบอำนาจ ภาษาอังกฤษ )

  • 5.1 ผู้มอบอำนาจที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์

   • 5.1.1 ทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยจะต้องเดินทางมาด้วยตนเอง (เฉพาะคนไทยเท่านั้น)
   • 5.1.2 สำหรับชาวไทยที่ไม่สามารถเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง หรือชาวต่างชาติจะต้องทำ
    หนังสือมอบอำนาจโดยไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ศาลเมือง Notary Public (Tinghus, Tingrett)
    และ นำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไปผ่านการรับรองที่ กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ Utenriksdepartementet (UD)
    ขั้นตอนรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์
    https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/legalisation-mfa/id752911/
    หลังจากนั้นจึงนำมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองต่อไป
    ท่านสามารถดูขั้นตอนการทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ http://bit.ly/3V0HlUU

  • 5.2 ผู้มอบอำนาจที่อาศัยอยู่ในประเทศไอซ์แลนด์

   • 5.2.1 ทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยจะต้องเดินทางมาด้วยตนเอง (เฉพาะคนไทยเท่านั้น)
   • 5.2.2 สำหรับชาวไทยที่ไม่สามารถเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง หรือชาวต่างชาติจะต้องทำ
    หนังสือมอบอำนาจโดยไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public และ นำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไปผ่านการรับรองที่
    กระทรวงการต่างประเทศไอซ์แลนด์ (Utanríkisráðherra)
    ขั้นตอนรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศไอซ์แลนด์
    https://www.government.is/topics/foreign-affairs/consular-affairs/
    หลังจากนั้นจึงนำมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองต่อไป
    ท่านสามารถดูขั้นตอนการทำหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ http://bit.ly/3V0HlUU

  • 5.3 ผู้มอบอำนาจที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

   • 5.3.1 กรุณาติดต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ https://consular.mfa.go.th

ทั้งนี้ ผู้แจ้งการเสียชีวิตจะต้องนำเอกสารแสดงตน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง มาในวันลงนามรับใบมรณบัตร
ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (รับด้วยตนเองเท่านั้น) พร้อมยื่นต้นฉบับเอกสารของผู้เสียชีวิต ได้แก่ บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง
ใบมรณบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการในประเทศนอร์เวย์ หรือ ประเทศไอซ์แลนด์

ท่านสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเอกสารและขั้นตอนการยื่นขอใบมรณบัตรไทยได้ตามด้านล่างนี้

 

การขอมรณบัตรไทยไม่มีค่าธรรมเนียม

การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับมรณบัตรไทย

 1.  คำร้องขอจดทะเบียนผู้เสียชีวิต (ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด https://bit.ly/3JeIF0S)

 2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทางไทยของผู้เสียชีวิต

 3. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้เสียชีวิต

 4. สำเนาทะเบียนบ้านในต่างประเทศของผู้เสียชีวิต ที่ออกให้เป็นภาษาอังกฤษ

  นอร์เวย์ 
  สำเนาทะเบียนบ้านนอร์เวย์ (Bostedsattest)
  (ท่านสามารถดูขั้นตอนการยื่นขอ Bostedsattest ทางเว็บไซต์ Skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/en/person/national-registry/certificates-and-information/order-certificates/overview-of-certificates/bostedsattest/)

  หรือ

  ไอซ์แลนด์  
  สำเนาทะเบียนบ้านไอซ์แลนด์ (Confirmation of current legal domicile)
  (ท่านสามารถดูขั้นตอนการยื่นขอ Confirmation of current legal domicile ทางเว็บไซต์ Registers Iceland https://www.skra.is/english/forms/single-product/?productid=1a8114f0-138b-11e6-943e-005056851dd2 )

 5. ใบมรณบัตร ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานต่างประเทศ ที่ออกให้เป็นภาษาอังกฤษ

  นอร์เวย์ 
  ใบมรณบัตร ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการนอร์เวย์ โดยต้องนำไปผ่านการรับรองของกระทรวงต่างประเทศนอร์เวย์ (Utenriksdepartementet (UD)) ก่อนนำมายื่นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (ท่านสามารถดูขั้นตอนการรับรองเอกสารทางลิงก์ https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/legalisation-mfa/id752911/)

  ไอซ์แลนด์ 
  ใบมรณบัตร ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการไอซ์แลนด์ โดยต้องนำไปผ่านการรับรองของกระทรวงต่างประเทศไอซ์แลนด์ (Utanríkisráðherra) ก่อนนำมายื่นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (ท่านสามารถดูขั้นตอนการรับรองเอกสารทางลิงก์
  https://www.government.is/topics/foreign-affairs/consular-affairs/)

 6. เอกสารที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิต ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการนอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์ หรือเอกสารที่มีการรับรองโดยแพทย์ ซึ่งต้องระบุวันที่ และเวลาที่เสียชีวิตด้วย ที่ออกให้เป็นภาษาอังกฤษ

 7. เอกสารระบุวิธีการจัดการศพและสถานที่จัดการศพที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ออกให้เป็นภาษาอังกฤษ

 8. บัตรประชาชนของผู้ขอมรณบัตร

 9. หนังสือเดินทางของผู้ขอมรณบัตร

ขั้นตอนการขอมรณบัตรไทย

 1. ท่านจะต้องเตรียมเอกสารตามที่กำหนด (กรุณากดลิงก์เพื่อดาวน์โหลดรายการเอกสารที่ต้องใช้ https://bit.ly/3Jd2iX5) และส่งสำเนาเอกสารดังกล่าว ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบทางอีเมล์ [email protected] กรุณาตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อเอกสารและลำดับเอกสารตามที่ปรากฏใน checklist

  เช่น “1. คำร้องขอจดทะเบียนผู้เสียชีวิต 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต และ 3. หนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต …”

 2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาตรวจสอบเอกสารประมาณ 7-14 วันทำการ ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อาจต้องใช้เวลาในการพิจารณานานขึ้น

 3. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบพบว่าเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดหมายวันเพื่อให้ท่านเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนำส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมด และลงนามในมรณบัตร ทั้งนี้ ท่านสามารถรับมรณบัตรได้ในวันเดียวกันกับที่ท่านลงนามในเอกสาร