การขอมรณบัตรไทย

กรณีบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตในประเทศนอร์เวย์หรือประเทศไอซ์แลนด์ ญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดสามารถแจ้งการเสียชีวิตของบุคคลดังกล่าวต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอให้ออกมรณบัตรไทย โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และสามารถนำมรณบัตรไืทยดังกล่าวไปแจ้งการเสียชีวิตต่อหน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับมรณบัตรไทย

กรณีที่คนไทยเสียชีวิตในประเทศนอร์เวย์หรือประเทศไอซ์แลนด์ ญาติหรือบุคคลใกล้ชิดแจ้งจดมรณบัตรได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยนำหลักฐานพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน  1  ชุด  ดังนี้

  1. หนังสือเดินทางไทย หรือ บัตรประชาชน ของผู้เสียชีวิต (ตัวจริง)

  2. ใบมรณบัตร (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งออกให้โดยทางการนอร์เวย์และนำไปผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ ของนอร์เวย์ก่อน (UTENRIKSDEPARTEMENTET (UD), Legalisation)

  3. เอกสารวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตเป็นภาษาอังกฤษออกให้โดยทางการนอร์เวย์ เอกสารต้องระบุวัน และเวลาที่เสียชีวิตด้วย

  4. เอกสารระบุการจัดการศพและสถานที่จัดการศพ

  5. หนังสือเดินทางและบัตรประชาชนของผู้แจ้ง

  6. สำเนาทะเบียนบ้านไทย และ Bostedsattest ของผู้เสียชีวิต

 

หมายเหตุ : เมื่อเตรียมเอกสารทุกอย่างครบเรียบร้อย ท่านต้องสแกนเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่อีเมล์ consular.osl@mfa.go.th หากเอกสารครบ เจ้าหน้าที่จะนัดหมายเวลาเพื่อให้ท่านมายื่นคำร้อง