วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 194 view

การขอมรณบัตรไทย

กรณีบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตในนอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์ ญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดสามารถแจ้งการเสียชีวิตของบุคคลดังกล่าวต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอให้ออกมรณบัตรไทย

การขอมรณบัตรไทยไม่มีค่าธรรมเนียม

การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับมรณบัตรไทย

 1. คำร้องขอจดทะเบียนผู้เสียชีวิต (ลิงก์สำหรับดาวน์โหลด https://bit.ly/3JeIF0S)
 2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทางไทยของผู้เสียชีวิต
 3. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของผู้เสียชีวิต
 4. สำเนาทะเบียนบ้านในต่างประเทศของผู้เสียชีวิต ที่ออกให้เป็นภาษาอังกฤษ

  นอร์เวย์ 
  สำเนาทะเบียนบ้านนอร์เวย์ (Bostedsattest)
  (ท่านสามารถดูขั้นตอนการยื่นขอ Bostedsattest ทางเว็บไซต์ Skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/en/person/national-registry/certificates-and-information/order-certificates/overview-of-certificates/bostedsattest/)

  หรือ

  ไอซ์แลนด์  
  สำเนาทะเบียนบ้านไอซ์แลนด์ (Confirmation of current legal domicile)
  (ท่านสามารถดูขั้นตอนการยื่นขอ Confirmation of current legal domicile ทางเว็บไซต์ Registers Iceland https://www.skra.is/english/forms/single-product/?productid=1a8114f0-138b-11e6-943e-005056851dd2 )

 5. ใบมรณบัตร ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานต่างประเทศ ที่ออกให้เป็นภาษาอังกฤษ

  นอร์เวย์ 
  ใบมรณบัตร ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการนอร์เวย์ โดยต้องนำไปผ่านการรับรองของกระทรวงต่างประเทศนอร์เวย์ (Utenriksdepartementet (UD)) ก่อนนำมายื่นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (ท่านสามารถดูขั้นตอนการรับรองเอกสารทางลิงก์ https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/legalisation-mfa/id752911/)

  ไอซ์แลนด์ 
  ใบมรณบัตร ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการไอซ์แลนด์ โดยต้องนำไปผ่านการรับรองของกระทรวงต่างประเทศไอซ์แลนด์ (Utanríkisráðherra) ก่อนนำมายื่นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (ท่านสามารถดูขั้นตอนการรับรองเอกสารทางลิงก์
  https://www.government.is/topics/foreign-affairs/consular-affairs/)

 6. เอกสารที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิต ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานราชการนอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์ หรือเอกสารที่มีการรับรองโดยแพทย์ ซึ่งต้องระบุวันที่ และเวลาที่เสียชีวิตด้วย ที่ออกให้เป็นภาษาอังกฤษ
 7. เอกสารระบุวิธีการจัดการศพและสถานที่จัดการศพที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ออกให้เป็นภาษาอังกฤษ
 8. บัตรประชาชนของผู้ขอมรณบัตร
 9. หนังสือเดินทางของผู้ขอมรณบัตร

ขั้นตอนการขอมรณบัตรไทย

 1. ท่านจะต้องเตรียมเอกสารตามที่กำหนด (กรุณากดลิงก์เพื่อดาวน์โหลดรายการเอกสารที่ต้องใช้ https://bit.ly/3Jd2iX5) และส่งสำเนาเอกสารดังกล่าว ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบทางอีเมล์ [email protected] กรุณาตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อเอกสารและลำดับเอกสารตามที่ปรากฏใน checklist

  เช่น “1. คำร้องขอจดทะเบียนผู้เสียชีวิต 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต และ 3. หนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต …”

 2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาตรวจสอบเอกสารประมาณ 7-14 วันทำการ ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อาจต้องใช้เวลาในการพิจารณานานขึ้น

 3. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบพบว่าเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดหมายวันเพื่อให้ท่านเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนำส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมด และลงนามในมรณบัตร ทั้งนี้ ท่านสามารถรับมรณบัตรได้ในวันเดียวกันกับที่ท่านลงนามในเอกสาร