บริการด้านกงสุล

บริการด้านกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,152 view

การเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดใน นอร์เวย์/ไอซ์แลนด์ ในทะเบียนบ้านไทย 

เด็กไทยที่เกิดในนอร์เวย์/ไอซ์แลนด์ เมื่อบิดาและมารดาได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเกิดกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และได้รับสูติบัตรไทยที่ออกโดยสถานทูตฯ เป็นหลักฐานแสดงการเกิดเรียบร้อยแล้ว ควรดำเนินการขอเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทย ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ

เพื่อให้เด็กมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักซึ่งเลขดังกล่าวเป็นเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลที่ทางราชการ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคน ดังนั้น คนไทยทุกคนจึงมีเลขประจำตัวประชาชนที่ไม่ซ้ำกัน ทั้งนี้ ในปัจจุบันหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากส่วนราชการหลายหน่วยงานใช้ข้อมูลหมายเลขดังกล่าวเป็นสิ่งยืนยันตัวบุคคลที่มาติดต่อราชการ เช่น การทำหนังสือเดินทาง เป็นต้น

 การเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทยเพื่อให้เด็กมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางให้กับเด็กไทยที่เกิดในนอร์เวย์

               – กรณีเด็กทำหนังสือเดินทางเล่มแรก สถานทูตฯ จะอนุโลมให้ทำหนังสือเดินทางได้ และใช้สูติบัตรไทยเป็นหลักฐานแสดงตนของเด็กในการทำหนังสือเดินทาง หากบิดาและมารดายังไม่ได้เพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้านไทย 

               – กรณีเด็กทำหนังสือเดินทางครั้งที่สอง สถานทูตฯ จะไม่อนุญาตให้ทำหนังสือเดินทาง โดยจะต้องใช้สูติบัตรไทยและสำเนาทะเบียนบ้านไทยที่ได้เพิ่มชื่อเด็กแล้วยื่นเป็นหลักฐานแสดงตนของเด็กในการทำหนังสือเดินทาง


การขอเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในต่างประเทศเข้าทะเบียนบ้านไทย

เป็นไปตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 และ 5 (ข้อ 96, 96/1 และ 96/2) 
ท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        1. สถานที่ยื่นคำร้อง: สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอของบ้านที่ประสงค์จะเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้าน

        2. ผู้ยื่นคำร้อง
            – บิดา มารดาของเด็ก หรือ

            – ผู้รับมอบอำนาจจากบิดา มารดา ของเด็ก (กรณีไม่สามารถไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยผู้รับมอบอำนาจควรเป็นญาติหรือเจ้าบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ) หรือ

            – ผู้ขอเพิ่มชื่อดำเนินการด้วยตนเอง (กรณีจดทะเบียนเกิดย้อนหลังและบรรลุนิติภาวะแล้ว)

        3. หลักฐานประกอบการแจ้ง 
            – สูติบัตรไทยฉบับจริงที่ออกโดยสถานทูตฯ

            – บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา (กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง)

            – บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการ)

            – บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

            – หนังสือเดินทางไทยของผู้ขอเพิ่มชื่อ (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มแรกกับสถานทูตฯ แล้ว)

            – ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (กรณีชาวต่างชาติไม่ต้องใช้ทะเบียนบ้าน)

            – ทะเบียนบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ

            – ทะเบียนสมรสไทยหรือนอร์เวย์

            – หนังสือมอบอำนาจที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตฯ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการ) (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ) 

            – หลักฐานหรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่เขตหรืออำเภอกำหนด เช่น รูปถ่ายของเด็ก เจ้าบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อต้องไปแสดงตน 

ทั้งนี้ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภออาจเรียกหลักฐานประกอบการแจ้งเพิ่มเติมที่แตกต่างกันแล้วแต่กรณี ดังนั้น เพื่อเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน ควรตรวจสอบล่วงหน้ากับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอก่อนไปดำเนินการ