บริการด้านกงสุล

บริการด้านกงสุล

17,078 view

การรับรองลายมือชื่อในเอกสารทั่วไป 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารราชการไทย เช่น วุฒิการศึกษา  (Diploma) , ทะเบียนบ้าน (House Registration) , สูติบัตร (Birth Certificate) , ทะเบียนหย่า (Divorce Certificate) , ทะเบียนสมรส (Marriage Certificate) , ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หรือเพิ่มชื่อกลาง  ฯลฯ

เอกสารทุกอย่างของไทยที่จะนำมาใช้ในต่างประเทศ ต้องผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองโดยกรมกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศของไทย ก่อนนำมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเฉพาะลายมือชื่อ ไม่รับรองข้อความใด ๆ ที่ปรากฎในเอกสาร โดยผู้ร้องจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถรับรองเอกสารที่ผู้ร้องลงนามมาก่อนได้


หลักฐานและเอกสารที่ผู้ร้องต้องนำมาด้วย

 1. แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างของหน้านี้)

 2. ต้นฉบับเอกสารภาษาไทย และ/หรือ สำเนา และคำแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการรับรองโดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแล้ว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการแปลเอกสาร

 3. หนังสือเดินทางไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)

 4. บัตรประจำตัวประชาชนไทย ที่ยังมีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด

 5. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด

การรับรองลายมือชื่อของชาวต่างชาติ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองการลงนามลายมือชื่อของชาวต่างชาติ 
ชาวต่างชาติจึงต้องดำเนินการผ่านกระบวนการรับรองลายมือชื่อจากหน่วยงานนอร์เวย์ก่อน แล้วจึงนำเอกสาร มารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 • ให้ผู้ลงนามชาวนอร์เวย์ นำเอกสารไปลงนามต่อหน้า โนตารี พับลิค (Notary Public)

 • เมื่อเอกสารมีการลงนามต่อหน้าโนตารี พับลิคแล้ว ท่านต้องนำเอกสารดังกล่าวไปผ่านการรับรองที่ กระทรวงต่างประเทศนอร์เวย์ (UTENRIKSDEPARTEMENTET: UD, Legaliseringer)

 • เมื่อเอกสารดังกล่าวได้ผ่านการรับรองและมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์แล้ว ท่านจึงจะสามารถนำมาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำการรับรองต่อไปได้ (ผู้ลงนามชาวนอร์เวย์ไม่จำเป็นต้องมาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมายื่นเรื่องแทนได้) 

หลักฐานและเอกสารที่ผู้ร้องต้องนำมาด้วย

 1. ผู้ยื่นคำร้องชาวต่างชาติ ต้องนำหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน (ตัวจริงและสำเนา) มาติดต่อที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ 

 2. แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ 

 3. เอกสารที่ท่านต้องการให้รับรองลายมือชื่อ

หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

ค่าบริการ

150 NOK ต่อ 1 ตราประทับ (เงินสดเท่านั้น)

crop0304
จองเวลาสำหรับทำนิติกรณ์
 

Downloadable Form(s) / Document(s)