บริการด้านกงสุล

บริการด้านกงสุล

6,208 view

การผ่อนผันการเกณท์ทหาร

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 บัญญัติ ว่า ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน โดยเริ่มเป็น “ทหารกองเกิน” นับตั้งแต่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งอาจถูกเรียกไปรับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการได้เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ กฎหมายดังกล่าวครอบคลุมชายที่มีสัญชาติไทยทุกคน ทั้งที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และในต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ที่ถือมากกว่า 1 สัญชาติ หากจดทะเบียนเกิดตามกฎหมายไทย (มีสูติบัตรไทย) ถือว่า เป็นชายสัญชาติไทยที่ต้องเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายไทย  

การฝ่าฝืนการคัดเลือกทหาร เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาจต้องได้รับโทษจำคุก หรือเสียค่าปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ กรุณาติดต่อสัสดีในอำเภอท้องที่ที่มีภูมิลำเนาโดยเร็วที่สุด

การดำเนินการสำหรับชายสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ

 • ชายสัญชาติไทย เมื่อมีอายุครบ 17 ปี ในปีใด ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ หรือเรียกว่า ภูมิลำเนาทหาร ภายในเดือนมกราคม - ธันวาคมของปีนั้น เพื่อขอรับ ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) หากไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและเชื่อถือได้ไปแจ้งลงบัญชีทหารกองเกินแทนที่อำเภอ หากไม่มีผู้แจ้งแทน จะถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาลงบัญชีทหารกองเกิน
  • ในกรณีที่ไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเองได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้สอบถามกับอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งแทน สำหรับการทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน กรุณาดูรายละเอียดการทำหนังสือมอบอำนาจและทำนัดหมายทางออนไลน์ได้ที่:  https://rteoslo.as.me/legalisation

 • เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ในปีใด จะต้องไปแสดงตนที่อำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาทหาร ภายในเดือนมกราคม-ธันวาคมในปีนั้น เพื่อขอรับ หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) หากไม่สามารถไปแสดงตนได้ด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปรับแทน หากไม่มีผู้รับแทนจะถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืน

  • ในกรณีที่ไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเองได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้สอบถามกับอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการแจ้งแทน สำหรับการทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน กรุณาดูรายละเอียดการทำหนังสือมอบอำนาจและทำนัดหมายทางออนไลน์ได้ที่: https://rteoslo.as.me/legalisation

 • เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ในปีใด จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงวันที่ 1-12 เมษายน ของปีนั้น หากไม่เข้ารับการตรวจเลือก ให้ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน หากเป็นผู้ที่ศึกษาวิชาในต่างประเทศ สามารถยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเฉพาะคราวได้ โดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหารแทน โดยจะต้องเตรียมเอกสาร และดำเนินการ ดังนี้

  • เอกสารที่ใช้สำหรับการยื่นขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

   1. ใบคำร้องนิติกรณ์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่: bit.ly/3MxREMB
   2. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน และสำเนา จำนวน 2 ชุด
   3. บัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีอายุใช้งาน และสำเนา จำนวน 2 ชุด
   4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
   5. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นนักเรียน / นักศึกษาอยู่จริง เอกสารจะต้องออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลภาษาไทยจำนวน 2 ชุด (ผู้ร้องสามารถแปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเองได้ โดยรับรองความถูกต้องของการแปล และลงชื่อผู้แปล โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำนิติกรณ์รับรองคำแปลให้)

    หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาจะต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

    1. ชื่อ และนามสกุลของนักเรียน / นักศึกษา ตามหนังสือเดินทางไทย (name and surname of the student according to the Thai passport)
    2. ชื่อสถานศึกษา และที่อยู่ (Name of educational institute and address)

    3. ระดับชั้นที่กำลังการศึกษา (Degree of Education for example which year in high school / university / college or vocational school)

    4. ภาควิชาที่กำลังศึกษา (Major subject for example engineering, social sciences, economics, or languages)

    5. วันที่เริ่มเข้ารับการศึกษา (Date of admission)

    6. วันที่คาดว่าจะจบการศึกษา (Expected date of graduation)  

   6. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) จำนวน 2 ชุด
   7. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) จำนวน 2 ชุด

การดำเนินการ

 • ผู้ขอผ่อนผันจะต้องส่งสำเนาเอกสารข้างต้นให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบความถูกต้องทางอีเมล [email protected] (ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร 2-4 สัปดาห์) โดยระบุหัวข้ออีเมล “ขอหนังสือรับรองผ่อนผันเกณฑ์ทหารของนาย (ระบุชื่อผู้ขอผ่อนผัน) ” เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดหมายให้เข้ามายื่นเอกสารฉบับจริง เพื่อออกหนังสือรับรองให้ภายในวันเดียวกัน

 • สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ผู้ขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารยื่นเอกสารคำร้องขอผ่อนผัน ก่อนสิ้นเดือนมกราคมของแต่ละปี เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับคำร้องขอผ่อนผันเป็นจำนวนมากในช่วงสิ้นปี หากผู้ร้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันในระยะเวลากระชั้นชิด สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถออกหนังสือรับรอง ได้ทันก่อนครบกำหนดการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร

 • ในกรณีที่ไม่สามารถไปยื่นผ่อนผันด้วยตนเองได้ ผู้ขอผ่อนผันจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปดำเนินการแทน โดยส่งหนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรองที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับจริงไปให้ผู้ที่รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

 • ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร จะได้รับ “หนังสือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร สด. 41” ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาผ่อนผันตามที่ระบุในหนังสือดังกล่าวแล้ว ผู้ขอผ่อนผันจะต้องรายงานตัวต่อนายอำเภอที่ตนมีภูมิลำเนาทหารด้วยตนเอง และเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร
 

ค่าธรรมเนียม

150 โครนนอร์เวย์ ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (กรุณาเตรียมเงินสดมาให้พอดี)

crop0304
จองเวลาสำหรับทำนิติกรณ์
 

Downloadable Form(s) / Document(s)