การผ่อนผันการเกณท์ทหาร

การเกณฑ์ทหารเป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งในทางปฏิบัติพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กำหนดหน้าที่นี้ให้เฉพาะชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน

 • กฎหมายการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

  – กฎหมายไทยกำหนดให้ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ซึ่งหมายรวมถึงชายสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ด้วย เมื่อมีอายุตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารทหารที่ประเทศไทย หากไม่ปฏิบัติตาม ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายไทย
  – ชายสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ สามารถขอเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์ด้วยความสมัครใจได้

 • ระเบียบการตรวจเลือกบุคคลเข้ารับราชการทหาร

  – เมื่ออายุย่างเข้า 18 ชายสัญชาติไทยต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน โดยแสดงหลักฐานสูติบัตร หรือ บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต่อสัสดีท้องที่ด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถไปยื่นเอกสารด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้วไปแจ้งแทนได้ ถ้าไม่ไปแสดงตนหรือไม่มีผู้ไปแจ้งแทน ถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกิน

  – เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำเนาที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน

  – สำหรับชายสัญชาติไทยที่กำลังอยู่ในระหว่างการเรียนหรือการศึกษา สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ โดยยื่นขอต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นแทนได้

  – เหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาเล่าเรียนไม่สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้

 • การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

  – การขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารต้องยื่นขอด้วยตนเองต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อทะเบียนบ้าน หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นขอผ่อนผันได้ โดยต้องยื่นเอกสารแสดงต่อสัสดีท้องที่


เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่น

1. หนังสือเป็นภาษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่ผู้ขอผ่อนผันกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ โดยต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 ชื่อและนามสกุลของนักเรียน
     (Name-Surname of the student)

1.2 วิชาที่เรียน
      (Name of Program of Study e.g. Specializ in General Studies)

1.3 ชื่อสถานศึกษา
      (Name of Institute e.g Edvard Munch upper secondary school)

1.4 สถานที่ตั้งของโรงเรียน
      (Address Of  School e.g Ullevålsveien 5, 0165 Oslo)

1.5 วิชาที่ศึกษาอยู่ในระดับใด
(Degree Of Education e.g Higher Education Entrance Qualification)

1.6 ภาควิชาเอกอะไร
     (Major Subject e.g Lang, SocScienc & Econ Studie)

1.7 เริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด
     (Date of Admission e.g 20 Aug. 2015)

1.8 วันที่คาดว่าจะจบการเรียน/การศึกษา
    (Date of Graduation e.g 20 Jul. 2018)

หมายเหตุ:หนังสือรับรองดังกล่าวต้อ งแปลเป็นภาษาไทย และรับรองคำแปลถูกต้อง พร้อมลงชื่อผู้แปล ผู้ขอผ่อนผันสามารถแปลด้วยตนเองและนำมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองคำแปลได้

2. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9)

3. สำเนาหมายเรียกเข้าตรวจรับราชการทหาร (สด. 35) (ถ้ามี)

4. หนังสือเดินทางไทยมีอายุใช้งาน

5. สำเนาทะเบียนบ้านไทย

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

7. กรอกแบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์

9. แสกนเอกสารทั้งหมดมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องที่ consular.osl@mfa.go.th พร้อมหัวข้อ "ผ่อนผันการเกณท์ทหาร นาย..."
เมื่อได้รับการตรวจสอบเรียบร้อบแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งนัดวันและเวลาสำหรับการยื่นเอกสาร และรับหนังสือรับรองกลับไปได้ในวันเดียวกัน

หลักฐานและเอกสารสำหรับการมอบอำนาจและให้ความยินยอม

 1. แบบคำร้องนิติกรณ์ 

 2. หนังสือมอบอำนาจ 

 3. หนังสือให้ความยินยอม

 4. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)

 5. บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

150 โครนนอร์เวย์ ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (กรุณาเตรียมเงินสดมาให้พอดี)

crop0304
จองเวลาสำหรับทำนิติกรณ์
 

Downloadable Form(s) / Document(s)