บริการด้านกงสุล

บริการด้านกงสุล

8,160 view

การทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

ชาวไทยที่อาศัย/ทำงานอยู่ในประเทศนอร์เวย์ ที่ประสงค์ให้บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะและพำนักอยู่ในประเทศไทย เดินทางมาประเทศนอร์เวย์ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้วที่พำนักในประเทศไทย เช่น คู่สมรส ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน ไปดำเนินการเรื่องการขอมีหนังสือเดินทางให้แก่บุตรของท่านได้

การทำหนังสือมอบอำนาจนั้น ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้


ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้มอบอำนาจต้องทราบ ชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน

หลักฐานและเอกสารสำหรับการมอบอำนาจและให้ความยินยอม

  1. แบบคำร้องนิติกรณ์ 

  2. หนังสือมอบอำนาจ 

  3. หนังสือให้ความยินยอม

  4. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)

  5. บัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

ค่าธรรมเนียม

150 โครนนอร์เวย์ ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (กรุณาเตรียมเงินสดมาให้พอดี)

crop0304
จองเวลาสำหรับทำนิติกรณ์
 

Downloadable Form(s) / Document(s)