บริการด้านกงสุล

บริการด้านกงสุล

6,613 view

การทำหนังสือมอบอำนาจทั่วไป 

ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศนอร์เวย์ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทย สามารถขอทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น บิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง ที่ประเทศไทยไปดำเนินการต่างๆตามรายการด้านล่างแทนได้ 

การทำหนังสือมอบอำนาจนั้น ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้


ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้มอบอำนาจต้องทราบ ชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน
ปัจจุบันคนไทยในนอร์เวย์สามารถติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่กงสุลเป็นพยานในการทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อจัดการในภารกิจต่าง ๆ เช่น

 • การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด

 • การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

 • การขอเปลี่ยนชื่อตัว

 • การขอตั้งชื่อรอง

 • การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ อาทิ ประสงค์เปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส

 • การขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล

 • การขอคัดสำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนการหย่า

 • การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน

 • มอบอำนาจให้ญาติทำหนังสือเดินทางให้บุตรที่ประเทศไทย

 • มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ห้องชุด

 • มอบอำนาจจัดการเรื่องธนาคาร เรื่องอื่นๆ

 • มอบอำนาจจัดการขอวีซ่าให้บุตร

หมายเหตุ: แนะนำให้สอบถาม เขต/ที่ว่าการอำเภอเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการทำธุรกรรมของท่าน รวมทั้งขอรับคำยืนยันว่าเขต/ที่ว่าการอำเภอ รับหนังสือมอบอำนาจของผู้ร้องที่อยู่ในต่างประเทศ

หลักฐานและเอกสารสำหรับการขอหนังสือมอบอำนาจ

1. แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ 

2. หนังสือมอบอำนาจ 

3. หนังสือเดินทางไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)

4. บัตรประจำตัวประชาชนไทย ที่ยังมีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. ทะเบียนบ้านไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

ค่าธรรมเนียมในการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

ฉบับละ 150 โครนนอร์เวย์ ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น (กรุณาเตรียมเงินสดมาให้พอดี)

crop0304
จองเวลาสำหรับทำนิติกรณ์
 

Downloadable Form(s) / Document(s)