บริการด้านกงสุล

บริการด้านกงสุล

13,419 view

การทำหนังสือมอบอำนาจซื้อขาย/จำนองที่ดิน 

ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศนอร์เวย์ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อดำเนินเรื่องซื้อขาย / จำนองที่ดินในประเทศไทยด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น บิดา, มารดา, หรือญาติพี่น้อง ไปดำเนินการที่ประเทศไทยแทนได้ 

การทำหนังสือมอบอำนาจนั้น ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องขอทำหนังสือมอบอำนาจด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้


ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้มอบอำนาจต้องทราบ ชื่อผู้รับมอบอำนาจและที่อยู่ ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนอย่างชัดเจน

หลักฐานและเอกสารสำหรับการขอหนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับที่ดิน

 1. แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ 

 2. หนังสือมอบอำนาจ

 3. หนังสือเดินทางไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด (หน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง)

 4. บัตรประจำตัวประชาชนไทย ที่ยังมีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนา 1 ชุด

 5. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 1 ชุด

 6. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส. 3 จำนวน 1 ชุด

 7. สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการจัดการนั้นๆมาด้วย 1 ชุด

 

หนังสือรับรองการซื้อที่ดิน กรณียืนยันว่าเป็นสินส่วนตัว

กฏหมายไทยไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้ ดังนั้น ในกรณีที่ชาวต่างชาติประสงค์จะให้คู่สมรสชาวไทยมีชื่อเป็นผู้ถือครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารห้องชุดต่าง ๆ จะต้องมีการลงนามในหนังสือรับรองเพื่อนำไปยื่นต่อกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่า เงินที่คู่สมรสได้นำมาซื้ออสังหาริมทรัพทย์ดังกล่าว เป็นเงินของคู่สมรสชาวไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว มิใช่สินสมรสหรือทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน

ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านติดต่อสำนักงานที่ดินที่ท่านต้องการจะยื่นเรื่องเพื่อยืนยันรายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้ ก่อนติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Letter of Confirmation ได้ทางด้านล่างของหน้านี้

เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจรับรองการลงนามลายมือชื่อของชาวต่างชาติได้โดยตรงในแบบฟอร์มดังกล่าว จึงต้องมีการดำเนินการผ่านกระบวนการการรับรองลายมือชื่อจากหน่วยงานนอร์เวย์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 • นำแบบฟอร์มดังกล่าว ให้ผู้ลงนามชาวนอร์เวย์ นำไปลงนามต่อหน้า โนตารี พับลิค (Notary Public)

 • เมื่อเอกสารมีการลงนามต่อหน้าโนตารี พับลิคแล้ว ท่านต้องนำเอกสารดังกล่าวไปผ่านการรับรองที่ กระทรวงต่างประเทศนอร์เวย์ (UTENRIKSDEPARTEMENTET: UD )

 • เมื่อเอกสารดังกล่าวได้ผ่านการรับรองและมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์แล้ว ท่านจึงจะสามารถนำมาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำการรับรองต่อไปได้ (ผู้ลงนามชาวนอร์เวย์ไม่จำเป็นต้องมาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมายื่นเรื่องแทนได้ เนื่องจากเป็นการรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์เท่านั้น)

 • หากท่านประสงค์จะให้มีการรับรองลายมือชื่อของคนไทย (คู่สมรสฝ่ายไทย) ในเอกสารดังกล่าวด้วย ผู้ลงนามชาวไทยจะต้องเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเองเพื่อลงนามต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ฝ่ายกงสุล 

หมายเหตุ: การเข้ามาติดต่อขอรับรองลายมือชื่อของชาวไทยจำเป็นต้องนำบัตรประชาชนไทยและหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุการใช้งาน (ทั้งตัวจริงและสำเนา) มาติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น

หากผู้ยื่นคำร้องเป็นชาวต่างชาติ ต้องนำหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน (ตัวจริงและสำเนา) มาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

ค่าธรรมเนียม

150 NOK ต่อ 1 ตราประทับ (เงินสดเท่านั้น) (กรุณาเตรียมเงินสดมาให้พอดี)

crop0304
จองเวลาสำหรับทำนิติกรณ์
 

Downloadable Form(s) / Document(s)