การจดทะเบียนหย่า

สถานเอกอัครราชทูตฯ รับจดทะเบียนหย่าเฉพาะ คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยเท่านั้น การขอจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการหย่าโดยความยินยอมสมัครใจของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น และการขอจดทะเบียนหย่าผู้ร้องทั้งสองฝ่ายจะต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยานสองคน

หลักฐานและเอกสารที่ผู้ร้องต้องนำมา

  1. คำร้องนิติกรณ์

  2. แบบฟอร์มทะเบียนหย่า

  3. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า และบันทึกคำสอบสวน

  4.  ทะเบียนสมรสตัวจริง ของทั้งสองฝ่าย

  5.  หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา คนละ 1 ชุด

  6.  ทะเบียนบ้านไทย หรือ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา คนละ 1 ชุด

  7.  ทะเบียนบ้านนอร์เวย์ คนละ 1 ชุด

  8. พยานสองคน พร้อมหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนของพยานทั้งสอง และสำเนาอย่างละ 1 ชุด


**************************************

ขั้นตอนการจดทะเบียนหย่า

ผู้ร้องต้องสแกนเอกสารทั้งหมดมาที่อีเมล์ consular.osl@mfa.go.th เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คความพร้อมของเอกสาร แล้วเจ้าหน้าที่จะนัดหมายวัน เพื่อทำการจดทะเบียนหย่า 


ข้อมูลการใช้นามสกุลหลังสมรสตามกฎหมายไทย

ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 หลังการหย่าฝ่ายหญิงทุกคนต้องกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตน

หมายเหตุ:
 เมื่อจดทะเบียนหย่าแล้ว ฝ่ายหญิงจะต้องรีบไปดำเนินการแก้ไขทะเบียนราษฏรและขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง ณ อำเภอท้องที่ตามทะบียนบ้านไทย พร้อมทั้งทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยทันทีที่เดินทางกลับประเทศไทย

Downloadable Form(s) / Document(s)