บริการด้านกงสุล

บริการด้านกงสุล

4,637 view

การจดทะเบียนหย่า

 • สถานเอกอัครราชทูตฯ รับจดทะเบียนหย่าเฉพาะคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยเท่านั้น
 • การขอจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการหย่าโดยความยินยอมสมัครใจของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น

การจดทะเบียนหย่าไม่มีค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นในการจดทะเบียนหย่า

 1. คำร้องขอนิติกรณ์ (ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/3MxREMB)
 2. สัญญาหย่าโดยความยินยอม (ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/3w41Rul)
 3. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า (ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/36cFesO)
 4. เอกสารของคู่หย่าทั้งสองฝ่าย: 

  • ทะเบียนสมรสไทยของคู่หย่า
  • บัตรประชาชนของคู่หย่าที่มีสัญชาติไทย
  • หนังสือเดินทาง 
  • สำเนาทะเบียนบ้านไทยของคู่หย่าที่มีสัญชาติไทย
  • สำเนาทะเบียนบ้านในต่างประเทศ ที่ออกให้เป็นภาษาอังกฤษ

   นอร์เวย์ สำเนาทะเบียนบ้านนอร์เวย์ (Bostedsattest)
   (ท่านสามารถดูขั้นตอนการยื่นขอ Bostedsattest ทางเว็บไซต์ Skatteetate https://www.skatteetaten.no/en/person/national-registry/certificates-and-information/order-certificates/overview-of-certificates/bostedsattest/)

   หรือ

   ไอซ์แลนด์ สำเนาทะเบียนบ้านไอซ์แลนด์ (Confirmation of current legal domicile)
   (ท่านสามารถดูขั้นตอนการยื่นขอ Confirmation of current legal domicile ทางเว็บไซต์ Registers Iceland https://www.skra.is/english/forms/single-product/?productid=1a8114f0-138b-11e6-943e-005056851dd2)

 5.  การจดทะเบียนหย่าต้องมีพยาน 2 คน แต่ละคนต้องมีเอกสาร ดังนี้
  • บัตรประชาชนสำหรับพยานที่มีสัญชาติไทย
  • หนังสือเดินทางสำหรับพยานที่มีสัญชาติอื่นๆ

**************************************

ขั้นตอนการจดทะเบียนหย่า

 1. ท่านจะต้องเตรียมเอกสารตามที่กำหนด (กรุณากดลิงก์เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อเอกสารที่ต้องใช้ https://bit.ly/3MShDi6 ) และส่งสำเนาเอกสารดังกล่าว ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบทางอีเมล์ [email protected] กรุณาตั้งชื่อไฟล์ตามชื่อเอกสารและลำดับเอกสารตามที่ปรากฏใน checklist

  เช่น “1. คำร้องขอนิติกรณ์ 2. สัญญาหย่าโดยความยินยอม และ 3. คำร้องขอจดทะเบียนหย่า …”

 2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาตรวจสอบเอกสารประมาณ 7-14 วันทำการ ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อาจต้องใช้เวลาในการพิจารณานานขึ้น

 3. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบพบว่าเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดหมายวันเพื่อให้คู่หย่าและพยานทั้งสองท่านเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนำส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมด และลงนามในเอกสารการจดทะเบียนหย่า ทั้งนี้ ท่านสามารถรับเอกสารการจดทะเบียนหย่าได้ในวันเดียวกันกับที่ท่านลงนามในเอกสาร

 4. เมื่อจดทะเบียนหย่าแล้ว บุคคลสัญชาติไทยจะต้องดำเนินการแก้ไขทะเบียนราษฏรและขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนให้สอดคล้องกับชื่อ-สกุล ภายหลังการหย่า ณ เขต/อำเภอตามทะบียนบ้านไทย พร้อมทั้งทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
 

Downloadable Form(s) / Document(s)