กงสุลสัญจร 

“โครงการกงสุลสัญจร” มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่กระจายตามหัวเมืองต่างๆ ทั่วประเทศนอร์เวย์ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลจากกรุงออสโล โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและหมุนเวียนไปตามเมืองต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” ของกระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจร
ในประเทศนอร์เวย์ และประเทศไอซ์แลนด์ ในปี 2564 ดังนี้

  • เมือง Brevik วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
    สถานที่: โรงแรม VIC (ที่อยู่ Skolegata 1, 3916 Porsgrunn)

  • เมือง Bergen วันที่ 6 และ 7 สิงหาคม 2564
    สถานที่: วัดไทย-นอร์เวย์ Bergen (ที่อยู่ Alvøveien 70, 5179 Godvik)

  • เมือง Tromsø วันที่ 17 และ 18 กันยายน 2564
    สถานที่: โรงแรม Radisson Blu Tromsø (ที่อยู่ Sjøgata 7, 9259 Tromsø)

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดบริการทำหนังสือเดินทางเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ สำหรับ 100 ท่าน ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ (ที่อยู่ Eilert Sundts Gate 4, 0259 Oslo) จะเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการให้บริการคู่ขนานกับการให้บริการทำหนังสือเดินทางตามปกติของสถานเอกอัครราชทูตฯ

ดังนั้น ผู้ที่เคยได้รับการยืนยันนัดหมายให้มาทำหนังสือเดินทางในวันดังกล่าวอยู่แล้ว ไม่ต้องจองซ้ำ

ท่านที่ประสงค์จะรับบริการทำหนังสือเดินทางในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.-12.00 น. สามารถลงทะเบียนในลิงก์นี้  https://forms.gle/bT83dX21pYX4DrzN9 (รับจำนวน 50 ท่าน )

สำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียน สามารถมาลงทะเบียนแบบ walk in ได้ ในช่วงเวลา 09.00 น.-10.00 น. โดยรับ walk in จำนวน 50 ท่าน ทั้งนี้ ท่านที่เป็นคิว walk in จะได้รับบริการต่อจากผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า และสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับลงทะเบียน walk in หลังเวลา 10.00 น.

ขอความกรุณาทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการกรอกข้อมูลในการจองคิวให้ถูกต้อง โดยเฉพาะอีเมลของท่าน เนื่องจากเอกสารตอบรับการจองของท่านจะถูกส่งไปที่อีเมลดังกล่าวทันทีโดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ได้รับอีเมล กรุณาเช็คดูใน junk mail ของท่านก่อนทำการจองใหม่ ทั้งนี้ หากพบการจองซ้ำของบุคคลเดียวกันมากกว่า 1 คิว สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอยกเลิกการจองของท่านทั้งหมดเป็นโมฆะ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  การจอง 1 คิว สำหรับ 1 ท่าน เท่านั้น

ท่านสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทางได้จาก oslo.thaiembassy.org หัวข้อ บริการด้านกงสุล หัวข้อย่อย หนังสือเดินทางไทย และขอความกรุณานำอีเมลยืนยันการทำหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันมาทำหนังสือเดินทาง

โดยที่ช่วงดังกล่าวจะเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างเย็น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้จัดเตรียมเต๊นท์ที่มีเครื่องทำความอบอุ่นสำหรับท่านที่มารับบริการ อย่างไรก็ดี ขอแนะนำให้ทุกท่านแต่งตัวให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ