วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 103 view

การเดินทางเข้าประเทศไทย โดยการพำนักและท่องเที่ยวในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 5 วัน 

 • พื้นที่ Sandbox เพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่

  • จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หรือผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแวะต่อเครื่องบินไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยไม่ออกจากพื้นที่ transit ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินแบบ sealed route (PG 5275 หรือ PG 5279 ) ไปยังภูเก็ต ทั้งนี้ บัตรโดยสารเครื่องบินจะต้องระบุทั้งเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้าไทย และเที่ยวบิน sealed route ใน booking เดียวกัน   

  • จังหวัดกระบี่ เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ หรือท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (ต้องบินจากต่างประเทศตรงเข้าสู่ท่าอากาศยานภูเก็ต กระบี่ หรือหาดใหญ่เท่านั้น ไม่สามารถ Transit หรือต่อเครื่องภายในประเทศไทยได้)
  • จังหวัดสุราษฏ์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) เดินทางเข้าประเทศไทยผ่าน (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แวะต่อเครื่องบินไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยไม่ออกจากพื้นที่ transit ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) และเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินแบบ sealed route (PG5125 หรือ PG5171 ไปยังสมุย) ทั้งนี้ บัตรโดยสารเครื่องบินจะต้องระบุทั้งเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้าไทย และเที่ยวบิน sealed route ใน booking เดียวกัน หรือ (2) ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

   ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี สามารถเดินทางระหว่างพื้นที่ดังกล่าวในช่วง 5 วันที่พักอยู่ในพื้นที่ Sandbox ได้ 

  • จังหวัดชลบุรี (เฉพาะเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ศรีราชา เกาะสีชัง อำเภอสัตหีบ เฉพาะ ตำบลนาจอมเทียนและบางเสร่)
  • จังหวัดตราด (เฉพาะเกาะช้าง)
  • จังหวัดสงขลา เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

2.1 ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox 

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (นับวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 เป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1)  

 • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และได้รับวัคซีน 1 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (นับวันที่ฉีดวัคซีนเป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1)

 • ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสก่อนติดเชื้อโควิด-19 และติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งมีเอกสารใบรับรองจากแพทย์ว่า หายจากโรคโควิด-19 และไม่มีอาการของโรคโควิด-19 แล้ว

  สามารถตรวจสอบรายชื่อวัคซีนที่ไทยให้การรับรองได้ที่ https://bit.ly/34J1mdZ

 • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 6-11 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางเข้าไทยพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ

 • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ที่ได้รับวัคซีนที่ไทยรับรอง 1 เข็ม สามารถเดินทางเข้าไทยด้วยตนเองได้ หากยังไม่ได้รับวัคซีนต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ

2.2 การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox จะต้องกำเนินการ ดังนี้

  • มีหลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra+/AQ 5 คืน ในพื้นที่ Sandbox (หรือตามจำนวนวันที่พักจริง หากเดินทางออกจากประเทศไทยก่อน 5 วัน) และมีหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 1 ครั้ง โดยผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCT  ครั้งแรกในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย และครั้งที่สองตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) ในวันที่ 4-5

   สำหรับจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี สามารถจองโรงแรมในพื้นที่ Sandbox ได้ ไม่เกิน 3 โรงแรม ในช่วง 5 วัน

  • หากโรงแรมที่จอง ไม่ได้รวมค่าบริการการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR จำนวน 1 ครั้ง ผู้เดินทางสามารถจองและชำระเงินค่าตรวจโควิด-19 สำหรับการตรวจผ่านเว็บไซต์ thailandpsas.com

   รายชื่อโรงแรม SHA Extra+: https://web.thailandsha.com/shaextraplus
   รายชื่อโรงแรม AQ: http://hsscovid.com/

   ท่านสามารถจองโรงแรมได้ทาง: 

  • ผู้ใช้หนังสือเดินทางต่างชาติเดินทางเข้าไทยต้องมีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 USD
   (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ที่ https://covid19.tgia.org/

  • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทาง tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย

  • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า14 วัน สามารถใช้ใบรับรองว่าหายจากโรคโควิด-19 (recovery certificate) หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า หายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการ (asymptomatic) เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 

  • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางเข้าไทยในรูปแบบเดียวกับผู้ปกครอง เมื่อเดินทางถึงไทยสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยน้ำลาย (saliva testing)


ผู้ที่เดินทางเข้าไทยแบบ Alternative Quarantine (AQ) 
 

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ สามารถเข้าพักในโรงแรม AQ หรือสถานที่ที่ราชการกำหนด เป็นเวลา 5 วัน โดยตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ในวันที่ 4-5

 • ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือรับวัคซีนไม่ครบ ต้องเข้าพักในโรงแรม AQ หรือสถานที่ที่ราชการกำหนด เป็นเวลา 5 วัน โดยตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ในวันที่ 4-5


   ผู้ที่เดินทางเข้าไทยแบบ Alternative Quarantine (AQ) จะต้องดำเนินการ ดังนี้
 

  • เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เท่านั้น

  • มีหลักฐานการจองโรงแรม Alternative Quarantine 5 คืน และหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวนทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 1 ครั้ง

   รายชื่อโรงแรม AQ: http://hsscovid.com/
  • ท่านสามารถจองโรงแรมได้ทาง: 

  • ผู้ใช้หนังสือเดินทางต่างชาติเดินทางเข้าไทยต้องมีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 USD
   (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ที่ https://covid19.tgia.org/

  • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทาง tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม AQ  จำนวน 5 คืน ซึ่งรวมการตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และค่าพาหนะ airport pick up ในระบบ Thailand Pass

  • ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน สามารถใช้ใบรับรองว่าหายจากโรคโควิด-19 (recovery certificate) หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า หายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการ (asymptomatic) เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

  • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางเข้าไทยในรูปแบบเดียวกับผู้ปกครอง เมื่อเดินทางถึงไทยสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยน้ำลาย (saliva testing)