thailand-sandbox_56106426-1-1442x2048  
 
1. Phuket Sandbox คืออะไร

·      โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อนุญาตให้บุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยไม่ต้องเข้ารับการกักตัว ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

2. คุณสมบัติผู้เดินทาง

·       ผู้เดินทางทั้งผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยและผู้ที่มีสัญชาติไทยสามารถเข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox ได้

·       ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ วัคซีนดังกล่าวต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) หรือ กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทยผู้เดินทางต้องแสดงเอกสารยืนยันว่าได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (Certificate of Vaccination) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 

รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย

Screenshot_2021-08-30_at_15.07.26

·      เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแต่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตในโครงการ Phuket Sandbox ได้ ในกรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางโดนลำพังจะต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนด

 

·      ต้องเป็นผู้มาจากประเทศที่ได้รับการพิจารณาโดยรัฐบาลไทยว่าเป็นพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ/กลาง โดยในปัจจุบัน ผู้เดินทางจากประเทศนอร์เวย์ และประเทศไอซ์แลนด์เป็นประเทศในกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางต้องพำนักอยู่ในประเทศในกลุ่มระดับความเสี่ยงข้างต้นก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 21 วัน ผู้เดินทางสัญชาติไทย ที่เดินทางด้วยหนังสือเดินทางไทยได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดข้างต้น

·       ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวมกรณีติดเชื้อโควิด-19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เอกสารประกันสุขภาพต้องเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเท่านั้น
>>> https://covid19.tgia.org/

 

 

3. เงื่อนไข

·      โรงแรม

§  ต้องพำนักในโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน “SHA+” เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 คืน เว้นแต่ผู้เดินทางมีเอกสารหลักฐานบัตรโดยสารเที่ยวบินขาออกจากภูเก็ตไปยังประเทศอื่น ก่อน วัน. ผู้เดินทางจะต้องแนบเอกสารยืนยันการชำระเงินเข้าพักในโรงแรมมาตรฐาน “SHA+” ไม่น้อยกว่า 7 คืน ในระบบการลงทะเบียน CoE. 

§  เอกสารยืนยันการจองที่พักในโรงแรม “SHA+” ต้องออกจากระบบ SHABA (SHA Plus Booking Authentication system) หรือจองผ่าน http://entrythailand.go.th/

§  หลังจาก 7 วัน ผู้เดินทางสามารถเดินทางสามารถเดินทางไปในพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้ การเดินทางออกจากภูเก็ตก่อน 7 วัน สามารถทำได้ในกรณีที่เดินทางออกไปยังประเทศอื่นเท่านั้น. ในกรณีนี้ ผู้เดินทางจะต้องแนบบัตรโดยสารเครื่องบินออกจากภูเก็ตไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศอื่น ในระบบ CoE ทั้งนี้ ผู้เดินทางยังไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องบินภายในประเทศได้

·      การตรวจหาเชื้อโควิด-19

§  ผู้เดินทางต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ที่เป็นลบ ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

§  เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย ผู้เดินทางต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ในเวลาที่ต่างกัน (1) วันแรกที่เดินทางถึงจังหวัด ภูเก็ต (2) วันที่ 6 หรือ 7 ผู้เดินทางจะต้องแนบเอกสารยืนยันการจำระเงินค่าตรวจ โควิด-19 จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองในระบบ CoE ท่านสามารถจองและชำระเงินค่าตรวจโควิด-19 ได้ที่ www.thailandpsas.com

·      ระบบติดตามการเดินทาง (application)

§  ผู้เดินทางต้องติดตั้งและใช้ระบบติดตามการเดินทาง (application) ตามที่รัฐบาลไทยกำหนดตลอดระยะเวลา วันในภูเก็ต หากฝ่าฝืนผู้เดินทางอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกภูเก็ตเมื่อครบ วัน

 

4. ขั้นตอนการขอรับ CoE

§  ผู้เดินทางในโครงการ “Phuket Sandbox” ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับเอกสารหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: CoE) เช่นเดียวกับผู้เดินทางประเภทอื่น ๆ ผ่านทาง https://coethailand.mfa.go.th/ สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป)

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประชาสัมพันธ์รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ “Phuket Sandbox” เพิ่มเติม เมื่อคำสั่ง/ระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.     ผู้เดินทางที่วางแผนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย หลังจากการเข้ารับการกักตัว 7 หรือ 10 วัน ใน AQ/ALQ ในจังหวัดภูเก็ต ควรศึกษามาตรการการเดินทาง/มาตรการด้านสาธารณสุขล่าสุดที่กำหนดโดยหน่วยงานจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทาง โดยสามารถดูรายละเอียดที่  http://moicovid.com/map.html

2.     หากเที่ยวบินของท่านถูกยกเลิก โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอ CoE ฉบับแก้ไข ผู้เดินทางที่ได้รับ CoE แล้ว แต่ต้องเปลี่ยนแผนการเดินทาง เนื่องจากเที่ยวบินยกเลิก ขอความกรุณาแจ้งทางอีเมล covid19.osl@mfa.mail.go.th (สำหรับชาวไทย) หรือ visa.osl@mfa.mail.go.th (สำหรับชาวต่างชาติ)  โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะปลดล็อกบัญชี CoE ของท่าน เพื่อให้ท่านแก้ไขรายละเอียดเที่ยวบิน/AQ เพื่อรับ CoE ฉบับใหม่