มาตรการ Phuket Sandbox แบบท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่าง จ.ภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอื่น (Phuket Sandbox Extension 7+7)

คุณสมบัติของผู้เดินทาง

ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยในโครงการ Phuket Sandbox Extension 7+7 จะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox ทั่วไป

ท่านสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Phuket Sandbox ได้ที่ https://bit.ly/3sZRAfb


การเดินทางและที่พัก

หลังจากพำนักในจังหวัดภูเก็ตครบ 7 วัน ท่านสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่อไปนี้
โดยจะต้องพักในโรงแรมที่ใช้ระบบการจองของ SHABA อีก 7 วัน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า
(เดินทางโดยเที่ยวบินตรงจากภูเก็ตเท่านั้น ท่านสามารถย้ายที่พักระหว่างเกาะได้ ไม่เกิน 2 โรงแรมภายในช่วงเวลา 7 วัน)

จังหวัดกระบี่ - เกาะพีพี เกาะไหง และไร่เล
(เดินทางโดยทางเรือจากภูเก็ตเท่านั้น ท่านสามารถย้ายที่พักระหว่างเกาะได้ ไม่เกิน 2 โรงแรมภายในช่วงเวลา 7 วัน)

จังหวัดพังงา - เขาหลัก
(เดินทางโดยทางรถยนต์จากภูเก็ตเท่านั้น และภายใน 7 วัน ท่านจะต้องพักที่เขาหลักเท่านั้น ไม่สามารถท่องเที่ยวแบบวันเดียว (Day Trip) ที่อื่นได้)

จังหวัดพังงา – เกาะยาวน้อย หรือ เกาะยาวใหญ่
(เดินทางโดยทางเรือจากภูเก็ตเท่านั้น และต้องจองที่พักในเกาะใดเกาะหนึ่งเป็นเวลา 7 วัน แต่สามารถท่องเที่ยวแบบวันเดียว (Day Trip) ระหว่างเกาะได้)

การตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR

ผู้เดินทางในโครงการ Phuket Sandbox Extension 7+7 จะต้องมีหลักฐานแสดงการชำระค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ครบ 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 และ 2 ตรวจที่จังหวัดภูเก็ต โดยจะต้องขอรับ Transfer Form จากโรงแรมที่พักในภูเก็ตเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่นำร่อง และ ครั้งที่ 3 ตรวจที่พื้นที่นำร่อง ในสถานที่ที่กำหนด ท่านสามารถจองและชำระเงินค่าตรวจโควิด-19 ได้ที่ www.thailandpsas.com 

ทั้งนี้ ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคน ไม่มีข้อยกเว้นเรื่องสัญชาติและอายุจะต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

เมื่อพำนักในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่นำร่องครบ 14 วัน สามารถเดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้ ตามเงื่อนไขของ Phuket Sandbox โดยผู้เดินทางจะต้องมี Release Form จากโรงแรม SHA+ ที่ระบุข้อมูลตามเงื่อนไข ในกรณีที่ผู้เดินทางพำนักในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่นำร่องไม่ครบ 14 วันจะต้องเดินทางกลับไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินจังหวัดภูเก็ต และเดินทางออกนอกประเทศไทยเท่านั้น