มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 

 • ตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 22 ธ.ค. 2564 (เวลาประเทศไทย) ระบบ Thailand Pass จะปิดการลงทะเบียนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go (TG) และ Sandbox (SB) (บางพื้นที่) ยกเว้นการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Alternative Quarantine (AQ) และการเดินทางเข้าแบบ Sandbox (SB) (พักนักในพื้นที่ 7 วัน)

 • ปัจจุบันสามารถเดินทางเข้าแบบ Phuket Sandbox (PSB) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค 2565 เป็นต้นไปจะสามารถลงทะเบียนเข้าแบบSandbox ได้ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า พังงา และกระบี

 • สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass และได้รับ QR Code แล้ว ในการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ TG และ SB ก่อนเวลา 00.00 น. ของวันที่ 22 ธ.ค. 2564 สามารถเดินทางเข้าไทยได้ตามวันที่และรูปแบบการเข้าประเทศที่ได้ระบุใน QR Code

 • ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าประเทศไทยแบบ TG และ SB จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อโดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่สองจะต้องตรวจ ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด 

 1. ผู้ที่เดินทางเข้าไทยแบบ SANDBOX (SB) จะต้องดำเนินการ ดังนี้

  • จังหวัดภูเก็ต เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต้องบินจากต่างประเทศตรงเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น ไม่สามารถ Transit หรือต่อเครื่องภายในประเทศไทยได้)

  • จังหวัดสุราษฏ์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสมุย
   (ต้องบินจากต่างประเทศเข้าสนามบินสมุย)
   (หรือ เที่ยวบินแบบ sealed route จากสนามบินสุวรรณภูมิ เข้าสนามบินสมุยเท่านั้น โดยเที่ยวบินจากต่างประเทศจนถึงเที่ยวบินเข้าสมุยจะต้องอยู่ใน booking เดียวกัน เที่ยวบิน sealed route ที่อนุญาตให้ทำการคือ Bangkok Airways: PG5125 และ PG5171)

  • จังหวัดกระบี่ เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หรือท่าอากศยานนานาชาติกระบี่ (ต้องบินจากต่างประเทศตรงเข้าสู่สนามบินภูเก็ต หรือกระบี่เท่านั้น ไม่สามารถ Transit หรือต่อเครื่องภายในประเทศไทยได้)

  • มีหลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra+/AQ 7 คืน ในพื้นที่ Sandbox ที่ต้องการลงทะเบียน และมีหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง และรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 2 ครั้ง โดยผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCT  ครั้งแรกในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย และในวันที่ 6-7 

  • หากโรงแรมที่จอง ไม่ได้รวมค่าบริการการตรวจโควิด-19 2 ครั้ง ผู้เดินทางสามารถจองและชำระเงินค่าตรวจโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ thailandpsas.com

   รายชื่อโรงแรม SHA Extra+: https://web.thailandsha.com/shaextraplus

   รายชื่อโรงแรม AQ: http://hsscovid.com/


   จองโรงแรมได้ทาง:

  • มีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD (คนไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) ซื้อประกันสุขภาพได้ที่ https://covid19.tgia.org/

  • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทาง tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย

  • ผู้เดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี) จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ) ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่ต้องแนบผลตรวจ โควิด-19 ในระบบ Thailand Pass แต่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

  • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และเดินทางเข้าไทยภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากติดเชื้อโควิด-19 สามารถใช้ใบรับรองว่าหายจากโรคโควิด-19 (recovery certificate) หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า หายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการ (asymptomatic) ประกอบการเดินทางเข้าไทย ถึงแม้ว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะเป็นบวก

  • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางเข้าไทยพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ เมื่อเดินทางถึงไทยสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยน้ำลาย (saliva testing)______________________________________________

ผู้ที่เดินทางเข้าไทยแบบ Alternative Quarantine (AQ)

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ สามารถเข้าพักในโรงแรม AQ หรือสถานที่ที่ราชการกำหนด เป็นเวลา 7 วัน โดยตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ในวันที่ 0-1 และวันที่ 6-7

 • ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือรับวัคซีนไม่ครบ ต้องเข้าพักในโรงแรม AQ หรือสถานที่ที่ราชการกำหนด เป็นเวลา 10 วัน โดยตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ในวันที่ 0-1 และวันที่ 8-9

ผู้ที่เดินทางเข้าไทยแบบ Alternative Quarantine (AQ) จะต้องดำเนินการ ดังนี้

 • เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เท่านั้น

 • มีหลักฐานการจองโรงแรม Alternative Quarantine 7 หรือ 10 คืน และหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน
  ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 2 ครั้ง

  จองโรงแรมได้ทาง
 • มีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD (คนไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) ซื้อประกันสุขภาพได้ที่ https://covid19.tgia.org/

 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทาง tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย

 • ผู้เดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และผู้มีสัญชาติไทยที่ใช้หนังสือเดินทางไทยในการเดินทาง) จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ) ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่ต้องแนบผลตรวจ โควิด-19 ในระบบ Thailand Pass แต่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

 • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางเข้าไทยพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ เมื่อเดินทางถึงไทยสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยน้ำลาย (saliva testing)


______________________________________________

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอประชาสัมพันธ์ สรุปข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้  

 1. (ระงับชั่วคราว) ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าไทยได้แบบ TEST & GO (กักตัว 1 วัน)

  • ชาวไทย นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ รวมถึงชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ซึ่งพำนักอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ไม่น้อยกว่า 21 วัน (ในกรณีที่เดินทางไปประเทศอื่น ต้องกลับมาอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์แล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน) ซึ่งได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
   (นับวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 เป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1)

   ดูรายชื่อประเทศ/ดินแดนที่สามารถได้รับการยกเว้นการกักตัวตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้ที่ https://bit.ly/3jTmoem

  • ชาวไทย นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ รวมถึงชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนัก ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ซึ่งพำนักอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ไม่น้อยกว่า 21 วัน (ในกรณีที่เดินทางไปประเทศอื่น ต้องกลับมาอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์แล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน) ซึ่งเคยติดเชื้อโควิด-19 และได้รับวัคซีนแล้ว 1 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (นับวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 เป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1) ผู้เดินทางต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากการติดเชื้อ

  • คนไทย ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (นับวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 เป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1)  ซึ่งเดินทางจากประเทศไทยมายังนอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ และจะเดินทางกลับประเทศไทย สามารถได้รับการยกเว้นการกักตัว โดยไม่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์จนครบ 21 วัน ดูรายชื่อวัคซีนที่ไทยให้การรับรองได้ที่ https://bit.ly/3E4rxb8

  • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 6-11 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางเข้าไทยพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ

  • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ที่ได้รับวัคซีนที่ไทยรับรอง 1 เข็ม สามารถเดินทางเข้าไทยด้วยตนเองได้ หากยังไม่ได้รับวัคซีนต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ

  • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 เกิน 3 เดือน จะต้องได้รับวัคซีนที่ไทยรับรองอย่างน้อย 1 เข็ม ในช่วงใดก็ได้ภายหลังจากติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ หากเคยได้รับวัคซีนครบก่อนติดเชื้อโควิด-19 ถือว่า เป็นผู้ได้รับวัคซีนตามข้อกำหนด

 2. (ระงับชั่วคราว) ผู้ที่เข้าข่ายเดินทางเข้าไทยแบบ TEST & GO จะต้องดำเนินการดังนี้

  • เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติ (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย อู่ตะเภา และบุรีรัมย์ (บุรีรัมย์ เฉพาะเที่ยวบินเช่าเหมาลำ)

  • มีหลักฐานการจองโรงแรม SHA+ 1 คืน หรือโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) 1 คืน โดยโรงแรมจะต้องอยู่ห่างจากสนามบินไม่เกิน 5 ชม. และมีหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย โดยรอผลตรวจที่โรงแรมเป็นเวลา 1 วัน เมื่อผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ สามารถออกจากห้องพักและเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ ได้และตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองโดยการใช้ Antigen kit (ATK) ในวันที่ 6-7

   ท่านสามารถจองโรงแรมได้ทาง: 

  • มีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD (คนไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ที่ https://covid19.tgia.org/

  • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทาง tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม AQ หรือ SHA+ จำนวน 1 คืน ซึ่งรวมการตรวจ RT-PCR ค่าชุดตรวจ ATK (self-test) และค่าพาหนะ airport pick up ในระบบ Thailand Pass

   Thailand Pass คืออะไร https://bit.ly/3jRv5Wk

  • ผู้เดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี) จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ) ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่ต้องแนบผลตรวจ โควิด-19 ในระบบ Thailand Pass แต่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

  • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และเดินทางเข้าไทยภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากติดเชื้อโควิด-19 สามารถใช้ใบรับรองว่าหายจากโรคโควิด-19 (recovery certificate) หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า หายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการ (asymptomatic) ประกอบการเดินทางเข้าไทย ถึงแม้ว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะเป็นบวก
  • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางเข้าไทยพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ เมื่อเดินทางถึงไทยสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยน้ำลาย (saliva testing)

 3. ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยการพำนักและท่องเที่ยวในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 7 วัน (พื้นที่ Sandbox ได้แก่ https://bit.ly/3m6KrIh) โดยจะต้องดำเนินการดังนี้

  • ชาวไทย นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ รวมถึงชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ซึ่งพำนักอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ไม่น้อยกว่า 21 วัน (ในกรณีที่เดินทางไปประเทศอื่น ต้องกลับมาอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์แล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน) ซึ่งได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
   (นับวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 เป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1)

   ดูรายชื่อประเทศ/ดินแดนที่สามารถได้รับการยกเว้นการกักตัวตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้ที่ https://bit.ly/3jTmoem

  • ชาวไทย นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ รวมถึงชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนัก ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ซึ่งพำนักอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ไม่น้อยกว่า 21 วัน (ในกรณีที่เดินทางไปประเทศอื่น ต้องกลับมาอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์แล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน) ซึ่งเคยติดเชื้อโควิด-19 และได้รับวัคซีนแล้ว 1 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (นับวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 เป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1) ผู้เดินทางต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากการติดเชื้อ

  • คนไทย ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (นับวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 เป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1)  ซึ่งเดินทางจากประเทศไทยมายังนอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ และจะเดินทางกลับประเทศไทย สามารถได้รับการยกเว้นการกักตัว โดยไม่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์จนครบ 21 วัน ดูรายชื่อวัคซีนที่ไทยให้การรับรองได้ที่ https://bit.ly/3E4rxb8

  • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 6-11 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางเข้าไทยพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ

  • ผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ที่ได้รับวัคซีนที่ไทยรับรอง 1 เข็ม สามารถเดินทางเข้าไทยด้วยตนเองได้ หากยังไม่ได้รับวัคซีนต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ


  • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 เกิน 3 เดือน จะต้องได้รับวัคซีนที่ไทยรับรองอย่างน้อย 1 เข็ม ในช่วงใดก็ได้ภายหลังจากติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ หากเคยได้รับวัคซีนครบก่อนติดเชื้อโควิด-19 ถือว่า เป็นผู้ได้รับวัคซีนตามข้อกำหนด

 4. ผู้ที่เดินทางเข้าไทยแบบ SANDBOX จะต้องดำเนินการ ดังนี้

  • เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติ (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย อู่ตะเภา และบุรีรัมย์ (บุรีรัมย์ เฉพาะเที่ยวบินเช่าเหมาลำ)

  • มีหลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra+ 7 คืน (ไม่สามารถจองโรงแรมแบบ AQ ได้) โดยโรงแรมจะต้องอยู่ห่างจากสนามบินไม่เกิน 5 ชม. และมีหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 1 ครั้ง ทั้งนี้ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCT 1 ครั้งในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย และในวันที่ 6-7 

   จองโรงแรมได้ทาง:
  • มีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD (คนไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) ซื้อประกันสุขภาพได้ที่ https://covid19.tgia.org/

  • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทาง tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย

  • ผู้เดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี) จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ) ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่ต้องแนบผลตรวจ โควิด-19 ในระบบ Thailand Pass แต่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

  • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และเดินทางเข้าไทยภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากติดเชื้อโควิด-19 สามารถใช้ใบรับรองว่าหายจากโรคโควิด-19 (recovery certificate) หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า หายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการ (asymptomatic) ประกอบการเดินทางเข้าไทย ถึงแม้ว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะเป็นบวก

  • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางเข้าไทยพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ เมื่อเดินทางถึงไทยสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยน้ำลาย (saliva testing)


 5. ผู้ที่เดินทางเข้าไทยแบบ Alternative Quarantine (AQ) 
   
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ สามารถเข้าพักในโรงแรม AQ หรือสถานที่ที่ราชการกำหนด เป็นเวลา 7 วัน โดยตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ในวันที่ 0-1 และวันที่ 6-7

  • ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือรับวัคซีนไม่ครบ ต้องเข้าพักในโรงแรม AQ หรือสถานที่ที่ราชการกำหนด เป็นเวลา 10 วัน โดยตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ในวันที่ 0-1 และวันที่ 8-9

 6. ผู้ที่เดินทางเข้าไทยแบบ Alternative Quarantine (AQ) จะต้องดำเนินการ ดังนี้
   
  • เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เท่านั้น

  • มีหลักฐานการจองโรงแรม Alternative Quarantine 7 หรือ 10 คืน และหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน
   ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 2 ครั้ง

   จองโรงแรมได้ทาง
  • มีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD (คนไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) ซื้อประกันสุขภาพได้ที่ https://covid19.tgia.org/

  • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทาง tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย

  • ผู้เดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และผู้มีสัญชาติไทยที่ใช้หนังสือเดินทางไทยในการเดินทาง) จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ) ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่ต้องแนบผลตรวจ โควิด-19 ในระบบ Thailand Pass แต่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

  • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางเข้าไทยพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ เมื่อเดินทางถึงไทยสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยน้ำลาย (saliva testing)