ฝ่ายกงสุล:

วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลาสำหรับยื่นเอกสาร / รับคำร้อง 09:00 - 12:00 

เวลาสำหรับคืนเอกสาร 14:00 - 15:00 (หรือตามที่รับได้นัดหมาย)

หมายเลขโทรศัพท์: +47 221 28 669 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13:00 - 15:00

 

สอบถามรายละเอียดการบริการด้านกงสุล


งานกงสุลทั่วไป Email:
 consular.osl@mfa.go.th

การเดินทางกลับประเทศไทยของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย Email:covid19.osl@mfa.go.th

ข้อมูลวีซ่าและ การเดินทางเข้าประเทศไทยของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ Email: visa.osl@mfa.go.th

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหนังสือเดินทางไทย Email: Thaipassportoslo@thaiembassy.no

 

เบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน สำหรับคนไทยเท่านั้น

หมายเลขโทรศัพท์: +๔๗ ๙๐๑๓๖๘๑๕