แนะนำวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้ง 2566

แนะนำวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้ง 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 เม.ย. 2566

| 2,554 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอแนะนำวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้ง 2566 ดังนี้
 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ จะได้รับบัตรเลือกตั้งจำนวน 2 ใบ
 
สีม่วง คือ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ซึ่งมีหมายเลขผู้สมัคร แต่ไม่มีชื่อผู้สมัคร และโลโก้พรรค โดยท่านจะต้องกากบาทในช่องหมายเลขผู้สมัครที่ท่านต้องการเลือกเพียง 1 ช่อง เท่านั้น หรือเลือกกากบาทในช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
 
สีเขียว คือ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ มีสัญลักษณ์/โลโก้ ของพรรคการเมือง และมีชื่อของพรรคการเมือง โดยท่านจะต้องกากบาทในช่องหมายเลขพรรคที่ท่านต้องการเลือกเพียง 1 ช่องเท่านั้น หรือเลือกกากบาทในช่อง “ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด”
 
บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ เลือกกากบาทได้เพียง 1 หมายเลข และห้ามใช้เครื่องหมายอื่นที่ไม่ใช่กากบาทในช่องลงคะแนน มิเช่นนั้นบัตรของท่านจะเป็นบัตรเสีย
เมื่อท่านได้รับซองเอกสารสำหรับการเลือกตั้งทางไปรษณีย์แล้ว ขอความกรุณาออกเสียงลงคะแนนทันที และส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเร็วที่สุด โดยบัตรเลือกตั้งของท่านจะต้องส่งถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
 
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ทางแอปพลิเคชั่น Smart Vote โดยดาวน์โหลดได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
Apple App Store ในระบบ IOS
Google Play Store