เหลียวหลังแลหน้า: ถอดบทเรียนโครงการธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ ศูนย์ปฏิบัติวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอรเ์วย์

เหลียวหลังแลหน้า: ถอดบทเรียนโครงการธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ ศูนย์ปฏิบัติวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอรเ์วย์

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ส.ค. 2565

| 1,119 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลได้รับคำขอความร่วมมือจากวัดไทยนอร์เวย์ในการเผยแพร่บทความเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า: ถอดบทเรียนโครงการธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ ศูนย์ปฏิบัติวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์” โดยพระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท (วรรณบุตร), Ph.D. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จัดทำขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565

 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ ซึ่งวัดไทยนอร์เวย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และสหภาพชาวพุทธไทยในนอร์เวย์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ณ วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล โดยมีชาวพุทธกว่า 328 คน จาก 11 ประเทศ รวมถึงไทยเข้าร่วมด้วย

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ