นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ไปกล่าวเปิดการอบรมด้านกฎหมายในหัวข้อ “กฎหมายครอบครัว” ณ ที่ทำการ JURK

นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ไปกล่าวเปิดการอบรมด้านกฎหมายในหัวข้อ “กฎหมายครอบครัว” ณ ที่ทำการ JURK

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ย. 2565

| 659 view

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ไปกล่าวเปิดการอบรมด้านกฎหมายในหัวข้อ “กฎหมายครอบครัว” ณ ที่ทำการ JURK โดยมีผู้แทนสมาคมไทยต่าง ๆ กว่า 20 คน ที่เป็นแกนนำจิตอาสาจากกรุงออสโลและเมืองต่าง ๆ ในนอร์เวย์ ที่สำคัญ ได้แก่ สมาคมไทย-นอร์เวย์ภาคตะวันตก สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ และศูนย์การเรียน กศน. เขตเอิสท์โฟล์ด กลุ่มนักเรียนไทยในนอร์เวย์ สมาคมหมอนวดไทยในนอร์เวย์ สมาคมวัดป่าโพธิธรรม โอเลซุน เป็นต้น เข้าร่วมการอบรมด้วย

 

ในคำกล่าวเปิดงาน เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงชุมชนไทยในนอร์เวย์ ซึ่งมีประมาณ 30,000 คน ว่า ตนมีความภูมิใจในชุมชนไทยในนอร์เวย์ ซึ่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมนอร์เวย์ได้เป็นอย่างดี เป็นตัวแทนของประเทศไทยในนอร์เวย์ที่มีความหมาย เป็นอนาคตของความสัมพันธ์ไทย-นอร์เวย์ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

 

สำหรับหัวข้อการอบรมในวันนี้ มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในประเทศนอร์เวย์อย่างมาก และเชื่อว่า ผู้เข้าร่วมการอบรม จะได้ข้อมูลด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปขยายการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์ สร้างเครือข่ายชุมชนไทยที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นส่วนสำคัญในการร่วมทำงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็ง (empowerment) ให้แก่ชุมชนไทย

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะร่วมทำงาน เป็นพันธมิตรกับ JURK และสมาคมไทยในนอร์เวย์ พร้อมที่จะร่วมระดมความคิดเห็น (brainstorm) เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการให้ความช่วยเหลือชุมชนไทยในนอร์เวย์ให้มีประสิทธิภาพ และ practical ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงและช่วยเหลือกลุ่มคนไทยที่มีความเปราะบาง (vulnerable groups) ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้หญิงหรือผู้ชาย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้น ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ เรียกผู้เข้าร่วมการอบรมในวันนี้ว่า เป็น “ทูตจิตอาสาด้านกฎหมายในนอร์เวย์” ที่จะร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์ร่วมกันต่อไปด้วย

 

JURK ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1974 โดยนักศึกษากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยออสโล เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่สตรีในนอร์เวย์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องจากตระหนักว่า สตรีในนอร์เวย์จำนวนมาก โดยเฉพาะสตรีที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศต่าง ๆ ต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนเอง และสตรีบางคนก็มีปัญหาในการปรับใช้กฎหมายให้เข้ากับสถานการณ์ของตนเองด้วย ดังนั้น JURK จึงตั้งเป้าหมายที่จะลดช่องว่างระหว่างการมีสิทธิและการได้รับสิทธิของสตรี และส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศด้วย โดย JURK มีความร่วมมือกับสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์และสมาคมไทยต่าง ๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 และได้จัดการอบรมด้านกฎหมายให้แก่สมาคมไทยทุกปี โดยมีชุมชนโปแลนด์ในนอร์เวย์จำนวนหนึ่งเข้ารับการอบรมด้วย

 

พี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์ หากมีคำถามหรือต้องการคำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับบุตร ครอบครัว การเลือกปฏิบัติ ประกันสังคม ที่พักอาศัย การอพยพ การติดหนี้ การใช้ความรุนแรง และการติดคุก นอกจากจะสามารถติดต่อสมาคมไทยที่กระจายอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ในนอร์เวย์แล้ว ท่านยังสามารถติดต่อ JURK ได้ด้วยนะคะ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JURK ในภาษาไทย สามารถสืบค้นได้ที่ https://foreninger.uio.no/jurk/thai/ ค่ะ  

 

#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
#น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#ชุมชนไทยเข้มแข็งในนอร์เวย์
#JURK

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ