ผลการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์

ผลการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ค. 2566

| 693 view
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนผลการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ดังนี้
 
1. มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ จำนวน 1,573 คน โดย ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วจำนวน 1,247 คน คิดเป็นร้อยละ 79.22 ของผู้มีสิทธิลงคะแนน
 
2. เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำส่งบัตรเลือกตั้งข้างต้นแบบด่วนพิเศษของ DHL โดยบัตรเลือกตั้งมีกำหนดส่งมอบในประเทศไทย ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
 
3. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งที่มาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2566 ไปยังประเทศไทยทางถุงเมล์การทูตพิเศษในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และจะจัดส่งบัตรเลือกตั้งที่มาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายหลังจากนั้น ไปยังประเทศไทยในโอกาสแรก
 
4. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งไว้แล้ว แต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้ง “เหตุจำเป็นที่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง” ได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 และระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566
ทั้งนี้ เพิ่อมิให้กระทบสิทธิทางการเมือง หากท่านประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ ในประเทศไทย อนึ่ง การไม่ได้ลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ จะไม่กระทบต่อสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งอื่น ๆ แต่อย่างใด
 
5. ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถใช้สิทธิของท่านได้ที่เขตเลือกตั้งของท่านที่ประเทศไทย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566
 
6. ท่านสามารถดูผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ตามประกาศ ส.ส. 5/23 (นร) ได้ทางลิงก์ https://citly.me/tvPXn
 
7. ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณชุมชนไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการเลือกตั้ง ซึ่งทำให้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี