ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะส่งมอบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะส่งมอบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ค. 2566

| 218 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะส่งมอบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านสามารถส่งมอบเอกสารได้ที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ (ที่อยู่ Eilert Sundts Gate 4, 0259, Oslo) ในวันและเวลาดังนี้
 
1. วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
2. วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
3. วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. และ 13.00 -18.00 น.
 
เพื่อให้การออกเสียงลงคะแนนของท่านเป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ขอความกรุณาผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนให้เรียบร้อยก่อนเดินทางมาที่สถานเอกอัครรราชทูตฯ โดยงดเว้นการออกเสียงลงคะแนนในบริเวณสถานเอกอัครราชทูตฯ
ท่านสามารถใช้เครื่องถ่ายเอกสารในบริเวณฝ่ายกงสุลถ่ายสำเนาเอกสารแสดงตนของท่านได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะต้องบรรจุเอกสารเลือกตั้งทุกอย่างด้วยตนเอง และปิดผนึกซองให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป