กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ Godtemplarnes hus (IOGT) เมือง Sandnes

กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ Godtemplarnes hus (IOGT) เมือง Sandnes

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 406 view
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 นายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวพีระยา หอมโกศล ที่ปรึกษา/หัวหน้าฝ่ายกงสุล ร่วมพบปะพี่น้องชาวไทย ในกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ Godtemplarnes hus (IOGT) เมือง Sandnes โดยในกิจกรรมครั้งนี้ มีชุมชนไทยจากเมือง Stavanger Sandnes Haugesund Egersund และเมืองใกล้เคียงอื่น ๆ เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง รวมทั้งสิ้น 86 คน ทั้งนี้ นอกจากบริการข้างต้นแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้บริการคำปรึกษาประเด็นด้านกงสุลที่มีผู้สนใจ ได้แก่ การจดทะเบียนเกิดเพื่อทำสูติบัตรไทย การปรับสถานภาพ การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในข้อมูลทะเบียนราษฎร์ภายหลังการสมรส หรือหย่า การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และขั้นตอนการทำนิติกรณ์เพื่อรับรองเอกสาร และมอบอำนาจ ด้วย
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ (Den Thailandske Kvinneforening) นำโดยคุณฉันทนา ศรีวิภา เบิร์ก สำหรับการประสานงานด้วยดี และสมาคมสตรีไทยในสตาร์วังเกอร์ (Stavanger Thai Foreninger) นำโดยคุณศิรดา ผาสุข ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดหาสถานที่ให้บริการ รวมทั้งอาหารว่าง และขนมอร่อยๆ สำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาฯ มนต์ศักดิ์ ยังได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการมอบยาฟ้าทะลายโจร ให้แก่สมาคมสตรีไทยในสตาวังเกอร์ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ชุมชนไทยในพื้นที่ และได้มอบเครื่องเขียนและหนังสือนิทานภาษาไทยให้แก่เยาวชนไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่เติบโตในนอร์เวย์ให้มีความรู้ภาษาไทย สามารถสืบทอดมรดกด้านภาษาไทยจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป
 
ในช่วงกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้มีโอกาสติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยและประทับใจกับพลังความเข้มแข็งของชุมชนไทยในเมือง Stavanger/Sandnes ที่ส่งผ่านการแสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่น ความมีน้ำใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างกัน ทั้งนี้ การมีชุมชนไทยเข้มแข็ง และสามารถเป็นที่พึ่งพาของกันและกัน มีความสำคัญ เนื่องจากชุมชนไทยเป็นส่วนขยายและกำลังสำคัญของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการพัฒนางานด้านดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ชุมชนไทยมีสวัสดิภาพที่ดี ดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีเกียรติภูมิในประเทศเจ้าบ้าน
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ