การเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 8 เมษายน 2565

การเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 8 เมษายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,559 view

การเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 8 เมษายน 2565 (มีผู้จองครบ 120 ท่านแล้ว)

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นกรณีพิเศษจำนวน 120 คน ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล (Eilert Sundts Gate 4, 0259 Oslo) ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับบริการดังกล่าวสามารถทำการนัดหมายออนไลน์ทางลิงก์ rteoslo.as.me/additional-TH (มีผู้จองครบ 120 ท่านแล้ว) ทางช่องทางเดียวเท่านั้น (ไม่สามารถทำการนัดหมายทางโทรศัพท์ อีเมล Facebook Messenger หรือช่องทางอื่น ๆ ค่ะ) ทั้งนี้ หากท่านทำการจองสำเร็จ ท่านจะได้อีเมลยืนยันการจองทันที

เมื่อท่านทำการจองเวลา ขอให้ท่านตรวจสอบอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ถูกต้อง ก่อนกดยืนยัน และเช็คอีเมลทั้งใน mail box และ junk mail ของท่าน ซึ่งหากการทำนัดหมายเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ท่านจะได้รับการยืนยันทางอีเมลทันที และจะได้รับข้อความเตือนทาง sms 24 ชม. ล่วงหน้าก่อนวัน/เวลา นัดหมาย

หากท่านไม่ได้รับอีเมลตอบกลับใด ๆ ทันที ท่านสามารถลงทะเบียนใหม่ อย่างไรก็ดี หากสถานเอกอัครราชทูตฯ พบว่า มีการจองซ้ำในชื่อเดิม สถานเอกอัครราชทูตฯ จะถือว่าการจองครั้งล่าสุดเป็นเวลานัดหมายเข้ารับบริการของท่าน และจะขอยกเลิกคิวที่ท่านจองก่อนหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสามารถทำการจองได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรณีจองให้บุคคลอื่น ชื่อในการจองจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ที่จะมารับบริการ

เมื่อท่านได้รับการยืนยันนัดหมายเข้ารับบริการแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ท่านต้องใช้
ในการยื่นขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่จากลิงก์ bit.ly/TH-Pass และเดินทางมารับบริการตามเวลานัดหมาย

ในการเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นกรณีพิเศษครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ของดให้บริการแบบ walk in นะคะ เนื่องจากถึงแม้ว่า จะมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 ในนอร์เวย์ แล้ว แต่เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของทุกท่าน จึงจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา เพื่อไม่ให้แออัดมากเกินไปและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

ท่านที่ได้รับการยืนยันนัดหมายทำหนังสือเดินทางในวันที่ 8 เมษายน 2565 แล้ว แต่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ จะต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ก่อนเข้ารับบริการ ในการนี้ ขอให้ท่านเดินทางมาทำบัตรประจำตัวประชาชนล่วงหน้าอย่างน้อย 45 นาที ก่อนเวลานัดหมายทำหนังสือเดินทาง และท่านอาจต้องรอคิว หากมีผู้รอทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การให้บริการบัตรประจำตัวประชาชนในวันที่ 8 เมษายน 2565 เฉพาะผู้ที่ได้รับการยืนยันนัดหมายทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันดังกล่าวแล้ว และผู้ที่ได้รับการยืนยันให้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางรอบพิเศษในวันที่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ชำรุด หรือสูญหาย เท่านั้น

กรณีผู้เยาว์ที่อายุ 7 ปีขึ้นไป ที่จะทำหนังสือเดินทาง หากยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องยื่นใบรับรองการเป็นนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งออกโดยโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ และเอกสารอื่น ๆ ประกอบ
การทำหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ สามารถดูข้อมูลได้ที่ bit.ly/TH-Pass (ไม่สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้)