ประกาศทั่วไป

การเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 8 เมษายน 2565

4 มี.ค. 2565

การปรับการให้บริการของฝ่ายกงสุลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565

11 ม.ค. 2565