5 ขั้นตอนในการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับชาวไทย

1. จองบัตรโดยสารของสายการบินที่ทำการบินเข้าประเทศไทย
กรุณาติดต่อสายการบินที่ท่านต้องการ สำหรับการซื้อบัตรโดยสาร

2. ท่านต้องมีสถานที่พักกักตัวใน Alternative Quarantine (AQ) 7 หรือ 10 วัน หรือ โรงแรม SHA+ ในพื้นที่ Sandbox 7 วัน ได้ทางช่องทางต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลรายชื่อโรงแรม AQ และราคาห้องพัก:

2.2 ท่านสามารถจองโรงแรม AQ และ SHA+ ผ่านเว็บไซต์ดังต่อไปนี้:

3.เมื่อท่านมีบัตรโดยสาร และเอกสารยืนยันเข้ารับการกักตัวแล้ว ท่านต้องขอรับใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย Certificate of Entry (COE) ทาง https://coethailand.mfa.go.th/ ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ขอความกรุณาทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องก่อนเดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางจากสายการบิน เนื่องจากข้อมูลใน COE ไม่ถูกต้อง ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางด้วยตนเอง

4.ชาวไทย ยกเลิกการใช้เอกสาร Fit to Fly แต่แนะนำให้มีผลตรวจโควิด-19 สำหรับการต่อเครื่องบินในประเทศต่างๆ เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย
โดยตรวจสอบรายละเอียดกับสายการบินที่ท่านจะเดินทางด้วย

5. ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์ม ต.8 จำนวน2 ชุด และนำติดตัวในการเดินทางกลับประเทศไทย
(สามารถดาวน์โหลดได้ที่ล่างสุดของหน้านี้)

 

 

หมายเหตุ:
ขอความกรุณาชาวไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยโปรดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางให้ครบถ้วน
ในกรณีที่ท่านมีเอกสารไม่ครบถ้วน สายการบินสามารถปฏิเสธการเดินทางของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านเสียเวลา และมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น  

Downloadable Form(s) / Document(s)