การปรับลดวันกักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

  • ผู้ที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต้องกักตัวในโรงแรมที่เป็น Alternative Quarantine (AQ) ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือพักในโรงแรม SHA+ ในพื้นที่ท่องเที่ยวแบบ Sandbox ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด แบบ RT-PCR 2 ครั้งในช่วงดังกล่าว 
  • สำหรับเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่เข้าไทยด้วยโครงการ Sandbox กับผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนแล้ว สามารถพักในพื้นที่ Sandbox ไม่น้อยกว่า 7 วัน
  • ผู้ที่ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต้องกักตัวไม่น้อยกว่า 10 วันในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) และตรวจโควิด แบบ RT-PCR 2 ครั้งในช่วงดังกล่าว
  • สำหรับเด็กที่ต่ำกว่า 18ปี ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีน ให้เข้ารับการกักตัวใน AQ จำนวนวันเท่ากับวันกักตัวของผู้ปกครอง
  • ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคน ต้องขอรับใบรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry: COE) ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย